Personuppgifter


Kunden är införstådd med att de personuppgifter som kunden lämnar samlas in och behandlas med stöd av personuppgiftslagen (1998:204) och den Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679) i syfte att kunna uppfylla avtalet mellan kunden och JHL-Net Solutions. Kunden samtycker till att dennes personuppgifter kommer att användas i JHL-Net Solutionss ord- och textbehandling, kundhanteringssystem, registerföring, redovisning och övrig administration samt e-post. Eventuella klagomål angående behandlingen skickas i första hand till JHL-Net Solutions för rättelse. Fortsatta klagomål kan därefter skickas till Datainspektionen. JHL-Net Solutions kommer inte dela personuppgifter med någon annan och dessa personuppgifter raderas efter 6månader.

EnglishSwedish